Enter your keyword

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az Egyesület működésével kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://mfhe.eu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://mfhe.eu/aszf/

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesülete (a továbbiakban: Szolgáltató; Egyesület)
A szolgáltató székhelye: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
A szolgáltató telephellyel nem rendelkezik.
A szolgáltató levelezési címe: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@mfhe.eu
Adószáma: 19665205-2-42
Bankszámlaszáma: 11708001-20515427
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, székhelye, e-mail címe: RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. , 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a. , info@rackforest.hu

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a Szolgáltatóra, mint Egyesületre vonatkozó szabályok, valamint a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2.2. A jelen Szabályzat 2018. október 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Regisztráció/fizetés

3.1. Felhasználó a weboldalon történő fizetésével/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
3.2. Felhasználó a fizetés/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
3.3. Felhasználó a Szolgáltató weboldalán a Regisztráció fül alatt tudja megfizetni a Szolgáltató, mint Egyesület közgyűlése által megállapított tagdíjat. A fizetést megelőzően Felhasználó köteles rákattintani a „Nyilatkozom, hogy a Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesület tagja kívánok lenni, alapszabályát ismerem és az MFHE nézeteivel és céljaival együtt azzal egyetértek.” (a továbbiakban: belépési nyilatkozat) elnevezésű checkbox-ra, ezzel nyilatkozva az iránt, hogy a Szolgáltató, mint Egyesület tagja kíván lenni.
3.3.1. Felhasználó a fizetést megelőzően választhat, hogy fél vagy egy évre kíván a Szolgáltató, mint Egyesület tagja lenni és ennek megfelelően kell teljesítenie a Szolgáltató, mint Egyesület közgyűlése által megállapított, a honlapon feltüntetett, fél vagy egy évre vonatkozó tagdíjat. A tagdíj megfizetése és a belépési nyilatkozat kipipálása a tagsági jogviszony létrejöttének előfeltétele, azonban önmagukban nem keletkeztetnek jogviszonyt.
3.3.2. Szolgáltató a Felhasználó tagdíjfizetésének és az Egyesületbe való belépési nyilatkozatának beérkezését követő 7 naptári napon belül e-mail útján tájékoztatja a Felhasználót a tagsági kérelem jóváhagyásáról vagy elutasításáról. A tagsági kérelem elfogadásával az Egyesületi tagsági jogviszony létrejön, aminek következtében Szolgáltató, mint Egyesület a Felhasználót, mint új tagot nyilvántartásba veszi és a Felhasználóra ezt követően vonatkoznak az Egyesülettel kapcsolatban fennálló szabályozások, megilletik az egyesületi tagsággal járó jogok és terhelik a tagsággal járó kötelezettségek.
A tagsági kérelem elutasítása esetén a tagsági jogviszony nem jön létre, a Felhasználó által a Szolgáltató weboldalán megfizetett összeget pedig Szolgáltató a Felhasználó teljesítése szerinti – vagy az általa kért egyéb – módon 30 naptári napon belül köteles visszafizetni.
3.4. Felhasználó a meglévő tagságát – így regisztrációját – a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. pontja szerinti új regisztráció eszközölésével újíthatja meg, amely során ismét lehetősége van kiválasztani azt, hogy tagsága további fél- vagy egy évig tartson.
3.5. Amennyiben Felhasználó a lejárt tagságát – így regisztrációját – nem újítja meg, úgy az Egyesületi tagsága a tagsági idő utolsó napját követő nappal megszűnik.

4. Fizetés menete

4.1. Felhasználó a Szolgáltató weboldalán a Regisztráció fül alatt, a teljes nevének, állandó és ideiglenes lakcímének, e-mail címének és telefonszámának a vonatkozó mezőkben történő megadását követően tudja teljesíteni a fél vagy egy évre vonatkozó tagdíjfizetését.
4.1.1. Fizetési mód: Felhasználó a Barion rendszerén keresztül bankkártyával tudja kifizetni a választott időtartamra vonatkozó tagdíj összegét. Felhasználó a „Fizetés” gombra való kattintással átirányításra kerül a Barion kezelési felületére, ahol a bankkártya adatainak megadását követően fizetheti ki az előírt összeget. Sikeres fizetés esetén a Felhasználó visszairányításra kerül a Szolgáltató honlapjára.
4.2. Felhasználó e-mail-ben a regisztráció elküldését követően visszaigazolást kap a fizetésről.

5. Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

5.1. Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról.
5.2. Szolgáltató, mint Egyesület a jelen Általános Szerződési Feltételekkel összefüggésben a birtokába jutott adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a fizetések teljesítéséhez, valamint az Egyesületben történő adminisztrációs célokhoz használja fel, azokat harmadik félnek nem adja át.

5.3. Amennyiben a tag tagsági jogviszonya megszűnik, úgy Szolgáltató köteles ezen tagra vonatkozóan az adatkezelést megszüntetni.

Amennyiben Szolgáltató nem tesz eleget az 5.3. pont első bekezdésében foglalt kötelezettségének, úgy, Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@mfhe.eu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

5.4. Személyes adatai kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Szolgáltató az ilyen irányú kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@mfhe.eu címre kell eljuttatni.

6. Hírlevél
Felhasználó a Szolgáltatóhoz, mint Egyesülethez történő Regisztrációjával automatikusan felkerül az Egyesülettel kapcsolatos hírlevél listájára.
Felhasználó a tagsági jogviszonyának megszűnésének napján a Szolgáltató hírleveléről törlésre kerül.

7. Adatbiztonság
1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség, SSL titkosítás), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen
a jogosulatlan hozzáférés,
a megváltoztatás,
a továbbítás,
a nyilvánosságra hozatal,
a törlés vagy megsemmisítés,
a véletlen megsemmisülés és sérülés,
az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik: a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről, a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.
6. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat
a jogosult számára rendelkezésre álljon,
hitelessége és hitelesítése biztosított,
változatlansága igazolható,
7. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között
a számítástechnikai csalás,
a kémkedés,
a számítógépvírusok,
a spam-ek,
a hack-ek
és egyéb támadások ellen.

8. Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről